Skogsstjärnan

Arkitekter
Fredrik Pettersson och
Magnus Pörner (ansvariga)
Gabriel Johannesson
Veronica Thorfve
Victoria Fabian

Plats
Södra Järva Skjutbaneväg, Järvastaden

Beställare
Resona

Omfattning
78 lägenheter

Byggår/status
2023-2024

Kvarteret Skogsstjärnan ligger i den sydvästra delen av detaljplanen för kv Linnean och angränsar i norr mot en större park, i öster och söder mot lokalgator och i väster ansluter Järvastadens skola och omfamnar innergården.

Kvarteret är nästan kvadratiskt med en lägre skola i nordväst. Bostadsdelen har en U-form med långsidan mot öster och förhåller sig volymetriskt till topografin där kvarteret reser sig i 5 våningar med en indragen takvåning samtidigt som det trappar nedåt mot öster med gatornas respektive parkens lutning medan innergården ligger kvar i höjd i med och nås från ett trappstråk i parken.

Anpassningen mot topografin definierar volymerna som i sin tur också framträder i olika kulörer men av samma material kvarteret igenom för att båda kunna bryta upp fasaderna samtidigt som kvarteret hålls ihop. Sockeln avgränsar sig i tegel mot gatorna och övergår ovanför i en putsad fasad i en snarlik kulör som teglets. Den längre östra fasaden är också uppbruten av fält med en grövre puts av samma kulör vilket gör att den upplevs mörkare genom skuggorna och livskillnaden i spritputsen. Även de indragna takvåningarna har en grövre puts i samma kulör för att tydligare falla in bakom volymen mot gatan

Entrévåningarna mot sydost och nordväst definieras genom en cirka 1,2 meter hög tegelyta i en kulör som också knyter an till putsens kulör ovanför. Tegelsockeln runtom kvarteret delas upp med fält där teglet ges olika riktningar för att ge ordning i fasadens förhållande till övre delar och öppningar samt öppningar i entrévåningen.

Husets balkongräcken, fönster, avvattning, tak, metallpartier och alla övriga plåtdetaljer utförs i metall med samma kulör vilket håller ihop kvarteret och kontrasterar mot putskulörerna. Entrépartier till trapphus utförs i ek och skänker en välkomnande atmosfär till entréerna.

Mot gården är en stor del av taken täckta av solceller där avvattningen också sker mot både gård och gata. Mot gata renas och fördröjs vattnet genom planteringslådor på de indragna terrassvåningarna därifrån stuprören sedan fälls in i fasad vid entrévåningen. Mot gården leds vattnet ner och fördröjs istället i raingardens och planteringar nere på innergården.