Nacka Strand

Arkitekter
Magnus Pörner (ansvarig)
Cornelia Lindlöf
Jessica Norberg
Torjus Dahl
Alexander Aderklint

Plats
Nacka Strand, Nacka

Beställare
Carlyle Group

Omfattning
166 lägenheter + lokaler

Byggår/status
Parallellt uppdrag (vinst)

Detta var det vinnande förslaget i det parallella uppdraget om Nacka Strands mest centrala kvarter.

Området i Nacka Strand präglas i hög grad av 80- och 90-talens exploatering, i vilken man på ett skickligt sätt vävde in befintliga industribyggnader, arbetarbostäder och högreståndsboenden i ett nytt och genomtänkt sammanhang. I vårt förslag för ett nytt bostadskvarter i busstorgets fond bygger vi vidare på samma princip. Det nya avser förhålla sig till, och i vissa fall förstärka, platsens givna teman: gaturummens fasadmotiv, den dramatiska topografin och övergången mellan skiftande skalor.

Vi har placerat våra volymer enligt en befintlig stegring i skala från väster till öster, men även för att spela med i den sekvens av tornbyggnader man möter då man rör sig in i området. Den högre av de tre gavlarna som vänder sig mot torget markerar rörelsens avslut och bildar med de övriga volymerna en stabil rygg mot torget. Arkaden som löper längs torgsidan öppnar sig mot vattnet vilket skänker platsen en ny transparens samtidigt som horisontens närvaro bildar motvikt till förslagets övergripande vertikala uttryck.

Den lägre sockelbyggnaden som arkaden definierar binder samman de tre gavlarna och skapar en tydlig rumslighet med en mänsklig skala kring torget.

Kvällssolen och utblickar över Djurgården och in mot staden har vi definierat som eftersträvansvärt för varje enskild lägenhet, varför en uppdelning i smala lameller med balkonger i västerläge blev en naturlig lösning. En volym har brutit sig loss från den sammanhängande kompositionen och bildar en högrest fondgestalt med ett litet fotavtryck i det känsliga grönområdet. Även här har balkongerna en västlig riktning.

Vid torget anpassar vi skalan till den mänskliga genom sockelbyggnaden, dess arkad och de runda volymerna däri som återfinns hos de befintliga kontorshusen. Vi anknyter även till omgivande hushöjder med indrag i de två övre våningarna. Mot vattnet är vi mindre försiktiga. Här anknyter vi istället till det stora vattenrummets skala och framhäver höjdskillnaden mellan områdets övre och nedre delar. Den nya bebyggelsen förskjuter tyngdpunkten från kontorshuset i öster till områdets mitt och förbättrar därmed balansen för området som helhet.