Sofielundsplan

Arkitekter
Magnus Pörner och
Fredrik Pettersson (ansvariga)
Veronica Thorfve
Victoria Fabian
Aleksandra Mihajlovic

Plats
Sofielundsplan, Stockholm

Beställare
Viktor Hanson

Omfattning
c:a 42 lägenheter

Byggår/status
Planskede

Sofielundsplan är beläget i stadsdelen Johanneshov ca 150 meter från Blåsuts tunnelbanestation. Här planeras nya bostäder i flerbostadshus, tänkta som bostadsrätter. Det nya huset ger Sofielundsvägen en mer stadsmässig karaktär och bidrar i sin tur till en lugnare parkmiljö.
Sofielundsplan avgränsas av Nynäsvägen i väst och tunnelbanerälsen i öst och är ett lamellhusområde från 1940-talet där grönska får ta plats mellan husen. Runt om har stadsdelarna olika karaktär, väster om Nynäsvägen växer Slakthusområdets kommande bebyggelse fram. I öst finner man en storskaligare bebyggelse från 1980-2000-talet.
Det nya flerbostadshuset länkar samman den nuvarande mer stadsmässiga siluetten i öst med den kommande tätare öster om Nynäsvägen. Idén med ett nytt hus här är att göra den befintliga parken mer använd. Idag används parken norr om kv Akvarellen mer. En ny volym definierar Sofielundsvägen och gör parken till ett lugnare rum. Huset i fem våningar får en reslig entrévåning mot söder och mot Sofielundsvägen får huset grön förgårdsmark och en grund angöringsgata i jämn nivå.

Mot gatan tar en sittbar mur och trappor upp en nivåskillnad ned mot grönimpedimentet med träd och gatan. Huset putsas i en ljus grå kolorit. Sockeln får beige tegel med mönster i brunrött glaserat tegel och fönster och partier i mörkt brunröd plåt. Huset ges en trappande takfot. Fasaden får en lugn fönstersättning och ett sadeltak med valmade avslut mot gavlarna. Takavvattningen ges en brunröd kulör och delar in fasaden mot gatan i jämna delar. Huset underbyggs med ett garage som har in- och utfart vid gaveln. I anslutning till vändplan placeras miljörum och kassuner för avfall. Norra fasaden mot parken har rader av mindre balkonger med brunröda pinnräcken. I bottenvåningen blir det en upphöjd terrass mot parken med uteplatser. Dess front mot parken kläs i beige tegel och brunrött glaserat tegel lika sockeln. Framför den föreslås en häck som möter parken. Fönster- och balkongsättningen föreslås även här bli repetitiv och lugn.