Mandelblomman

Arkitekter
Fredrik Pettersson och
Magnus Pörner (ansvariga)
Carl Elgenstierna
Nevena Krstic
Annika Nalin

Plats
Täby Park, Täby

Beställare
Skanska

Omfattning
157 lägenheter + 2 lokaler

Byggår/status
2024- 2025

Bostadskvarteret har ett centralt läge i stadsplanen och måste förhålla sig till områdets olika gatutypologier. Söder om kvarteret ligger den mer urbana boulevarden som ska utgöra ett stråk för stadsliv. Väster om kvarteret sträcker sig gröna slingan som förbinder grönområden inom stadsdelen och utgör ett lummigt promenadstråk för fotgängare och cyklister.

Mot öster ligger en småskalig och omsorgsfullt utformad kvartersgata som både utgör en viktig bostadsmiljö och en viktig angöringspunkt. Mot norr öppnar strukturen upp sig mot en större grön park. Utformningen av kvarteret har utgått från dessa fyra sidor och hur man bemöter dem:
– Mot boulevarden är bebyggelsen mer stadslik. Här har husen en mer varierad färgskala och en livfull bottenvåning med två lokaler och två cykelrum som skulle kunna bli lokaler (uppglasade).

– Mot den s.k. gröna slingan är bebyggelsen lägre och har en varierande tegelfasad som betonar vertikalitet. Den djupa förgårdsmarken i kombination med uteplatser och ett släpp i bebyggelsen intill kvarterets gård bidrar ytterligare till gaturummets småskaliga karaktär.
– Mot kvartersgatan i öster finns flera angöringsfunktioner som garageinfart och återvinningsrum samlade. Samtidigt bidrar en generös fasadutformning med balkonger och indragna takterrasser till liv och uppsikt över gatan.
– Mot parken bryts volymerna upp av indragna takterrasser som tar ner skalan särskilt vid hörnen.

Sammantaget skapar dess fyra sidor ett bostadskvarter med stor variation där husvolymerna delas upp med hjälp av olika kulörer på puts, plåtar och balkongräcken. Samtidigt görs kvarteret sammanhängande genom en konsekvent fönstersättning och jordnära färgskala.