Västertorpsvägen

Arkitekter
Fredrik Pettersson och
Magnus Pörner (ansvariga)
Felicia David Reppen
Victoria Fabian
Annika Wüthrich

Plats
Västertorpsvägen, Stockholm

Beställare
Viktor Hanson

Omfattning
58 lägenheter

Byggår/status
Planskede

Befintlig bebyggelse kring planområdet utgörs av fristående småhus i nordväst och lamellhus i sydost. I nordost finns en förskola som planeras att byggas ut. Utbyggnaden av förskolan omfattas av planen. Lamellhusen i sydost är mestadels mellan 3,5 till 4 våningar med upphöjda entréer. Lameller norr om Västertorpsvägen varierar i en skala från 3,5 till 5 våningar. Husens placering varierar mellan att stå med långsida respektive kortsida mot gata. Söder om planområdet är lamellhusen snedställda mot Västertorpsvägen.
Mellan småhusen och lamellhusen sträcker sig Västertorpsstråket — ett viktigt grönområde för ekosystemtjänster och rekreation.

För att bevara den visuella kopplingen till grönområdet från Västertorpsvägen samt möjliggöra rörelse i det, utgörs ny bebyggelse av fyra nätta punkthus. Denna typologi medför att grönskan kan sippra igenom mellan Västertorpsstråket till Västertorpsvägen och att det blir möjligt att röra sig i öst-västlig riktning längs grönstråket. I stadens mönster följer husen intentionen att ge Västertorpsvägen stadskaraktär från Slättgårdsvägen till Personnevägen. Ett flertal projekt t.ex Stockholmshusen i väster, de nya husen vid T-bana Västertorp och vid Västertorpsskolan tar tag i gatan mer än tidigare och ger mer stadskaraktär åt gatan.

De nya husen uppförs i 5 plan och är placerade längs med Västertorpsvägen. Fasaderna uppförs i element av cortenstål vilket kompletterar den mustiga skogsmiljön och den kraftigt kolorerade omkringliggande bebyggelsen med sina mustiga tidstypiska jordfärger. Husen avslutas med en låg sockel i betong. Husen är kvadratiska och avslutas uppåt med en horisontell takfot i corten och något indragna pyramidtak, vilket ger taken en nätt karaktär från gatan. Husens totalhöjd underordnas den ståtliga skogsmiljön, då taknocken inte överskrider trädtopparna.
Entréer har hög takhöjd och är riktade mot Västertorpsvägen. Försgårdsmarken är cirka 2 meter djup. Varje entré har skärmtak, en sittbänk, ett antal platser för cykelparkering och grönska i form av buskar och träd.
Balkongerna sitter antingen förskjutna till höger eller vänster på fasaderna och i motsvarande läge roterat runt husen. De balkonger som vetter mot gatan är grundare. Balkonger förses med pinnräcken. Fönster och räcken ges en mörk grå kulör för att kontrastera mot cortenstålet. Genom att husen är speglade sinsemellan uppstår en variation utmed gatan.