Blåslampan

Arkitekter
Magnus Pörner och
Fredrik Pettersson (ansvariga)
Filip Dans
Grazhyna Melander
Martin Kraft
Ana Behzadnia
Veronica Thorfve

Plats
Löfströms Allé, Sundbyberg

Beställare
Aros Bostad

Omfattning
164 lägenheter +  4 lokaler

Byggår/status
2024-2026

De nya kvarteren i detaljplanen för Kabeln 6 står i ett sammanhang med i huvudsak röda tegelbyggnader i nordost, sydost samt väst om kvarteren. I sydväst dominerar en gråvit färgskala.
Det nybyggda kvarteret i sydöstra Kabeln 6 domineras av rött tegel och varieras genom kulör på fönster och dess fönster proportioner. Det mittre kvarteret i Kabeln 6 består i huvudsak av rött tegel, utom i dess sydvästra mittdel som är gråvit. Fönsterkulör och proportioner varierar.

För att bidra till helheten i området kring Kabeln 6  med enhetlighet och variation, väljer vi att arbeta med ett gulrött tegel i de höga husen, ”Gulröd handslagen” – ett handslaget tegel med inslag av varma gulröda toner. De lägre husens kulör domineras av ett rött tegel, ”Röd handslagen” – ett handslaget tegel med röda toner. Den valda kulörindelningen medger röda inslag i kvarteret och bidrar till både igenkänning och variationen längs gatorna i stadsdelen.

I öster finns portmotiv i ljusa kulörer. Vi väljer att avsluta med ljusare tegel i väster — ett portmotiv för stadsbilden. Det medför en rytmisering utmed gatan samtidigt som det ger mest ljus ned i gaturummen vid de höga husen.

De tre höga husen med teglet ”Gulröd handslagen” ges olika detaljering och fasaduttryck. Variationen skapas genom olika riktningar i fasadernas uppbyggnad — vertikal, neutral och horisontell. Det uppnås genom olika fönstertyper, olika fogdjup i tegelfasaden samt olika tegelliv som förstärker riktningar i fasaderna. På så vis får respektive hus sin unika identitet, samtidigt skapar de tillsammans en igenkännbar helhet.

Medan de tre höga husen får ett gulrött tegel ”från topp till tå”, får de två lägre husens det röda tegelet vilket även klär sockelvåningens fasader i släppen mellan husen.
Husens takkrön, fönster och övrig plåt ges en mörkmetallic grå färg.

Volymindelningen gör att den upphöjda gården syns mellan husen längs Vasagatan, Max Sieverts gata och Löfströms allé. Gårdens grönska tittar fram här och syns klängande ned från gården. Bottenvåningen är hög och ges visuellt en delning genom ett band som kan ta upp olika verksamheters logotyper och visuellt visa på den delvisa etagemöjligheten.