Södra Värtan

Arkitekter
Magnus Pörner och
Fredrik Pettersson (ansvariga)
Lukas Petko
Jenny Karlmark

Plats
Södra Värtan, Stockholm

Beställare
HSB

Omfattning
99 lägenheter + 3 lokaler

Byggår/status
Detaljplan

Projektet startade som ett parallellt uppdrag, som vi vann. Kv L2 ligger i stadens utvecklingsområde Södra Värtan, som är en fortsättning på Norra Djurgårdsstaden söder om Ropsten, vid hamnen för bl a Silja Line m fl. L2 är en av de större markanvisningarna i området. Just detta kvarter vetter mot parken i stadsdelens mitt, där husen går ner till en höjdskala om fem våningar mot parken. Flera av husen kring parken har dock en indragen sjätte våning, däribland vi. Från parken trappar bebyggelsen upp mot omgivande bakgator från fem till sju våningar. Husen är som högst mot Södra Hamnvägen, som är den stora sammanbindande gatan genom området som löper från Gärdet till Ropsten. Husen är uppdelade material- och färgmässigt i trapphusstora enheter, enligt SBKs direktiv, där även fasadernas vertikalitet, samt levande bottenvåningar har betonats.

Då området är en del av stadens mest centrala och prestigefyllda stadsutvecklingsområden har det ställts höga krav i hållbarhetsfrågor, där vi tillsammans med landskapsarkitekten arbetat för att klara grönytefaktor (GYF), dagvatteninfiltration och mobilitetsindex. Johan Thorstensson på Incoord involverades i projektet, på vår rekommendation, redan i det parallella uppdraget, då vi följt arbetet han gjort med plusenergi-husen i Norra Djurgårdsstaden. Detta projekt har energikravet 45 kWh/m2 och år som mål och det klarar vi nu, enligt Incoords detaljerade beräkningar.

Pga att husen bredvid varandra byggs samtidigt, har en hög prefrabrikationsgrad efterfrågats. Vår utformning bygger på prefabelementbyggande i betong. Mot huvudgatan Södra Hamnvägen och parken kläs halvprefabväggar med bockade konkava eloxerade plåtkassetter i ett par olika kulörer av återvunnen plåt. Mot de mindre bakgatorna är det profilerade helprefabväggar i målad betong i vitt och ljusgrått. Bottenvåningen ges en stadsmässig höjd om 4,5 m med relativt stora fönsteröppningar till lokaler mot parken, Mittgatan och Södra Hamnvägen. Mot den sydöstra lokalgatan har huset dragits in 1 m från fastighetsgräns, för att förbättra dagsljuset i lägenheterna och för att skapa en förgårdsmark, då det är lägenheter (ej lokaler) mot denna småskaliga vistelsegata. Beträffande dagsljus har den spetsiga delen av gården varit den största utmaningen att lösa.

Lägenheterna har placerats så att större lägenheter får det fina läget mot parken, medan de mindre och mer yteffektiva lagts mot de mindre bakgatorna, där mindre rum också har större möjligheter att klara de sämre dagsljusförhållandena. Boendekvaliteter som prioriterats är att lägga dörrar mellan rum nära fasad, så att man från ett rum dels kan se ut genom fönstret i rummet man står in, men också genom fönstret i rummet bredvid. På så vis breddas rummens bredd och utsikterna mot parken och vattnet. Andra kvaliteter som kan nämnas är att sovrummen i de större lägenheterna är placerade i var sitt hörn och då inte stör varandra, med genomgående vardagsrum och kök, som förbinder fasad med fasad däremellan. En ytterligare kvalité är att vi har väldigt yteffektiva lägenheter, bl a 2 rok om 35 m2, som trots det klarar BBR och SIS-krav. Det ger även mindre resursstarka hushåll möjlighet att köpa en tvårumslägenhet i området, social hållbarhet m a o.