Pucken

Arkitekter
Magnus Pörner (ansvarig)
Johanna Nordin
Lukas Petko

Plats
Västertorp, Stockholm

Beställare
Stockholmshem

Omfattning
213 hyreslägenheter

Byggår/status
Markanvisningsförslag (avslutat)

I stadsplanen för Västertorp från 1947 dominerar trevånings lamellhus och ett större antal punkthus med 6-8 våningar, samt en del kedjehus. Under åren 1949-1954 växte den bostadsbebyggelse fram som fortfarande dominerar stadsdelen. Den tidiga 50-talsarkitekturen har få men bearbetade detaljer. Som fasadmaterial dominerar puts och tegel. Putsen är infärgad i mustiga jordfärger, medan tegel finns i gula och röda kulörer.

Förslaget innehåller 4 vånings lamellhus med källare, som inordnar sig i de riktningar som finns i kvarteren här längs Södertäljevägen. Att husen i kv Bandylaget, Benskyddet och Knäskyddet står något vridna i förhållande till varandra är något vi tar fasta på för den föreslagna bebyggelsen. Då husen i kv Benskyddet och Knäskyddet endast är två våningar, föreslår vi en bebyggelse som inte är högre än fyra våningar. Tanken är de nya husen kan agera skärm för den lägre bebyggelsen mot bullret från Södertäljevägen.

De två längsta huskropparna närmast vägen har korta loftgångar och en tyst sida mot norr. Övriga huskroppar har vanliga trapphus, med tre lägenheter per plan, som även de

har sin tysta sida mot norr förutom huset närmast Västertorpsvägen, som har en spegelvänd planlösning för att klara bullret. Balkongräcken görs täta med absorbenter i balkongtak av bullerskäl.

Bebyggelsen är anpassad efter två vackra ekar, den ena står vid infarten till Puckgränd mitt i Västertorpsvägen när man kommer väster ifrån. Den andra står i fonden av gångbron över Södertäljevägen nära sydvästra hörnet av kv Knäskyddet. Här har vi anpassat det högra loftgångshuset så att ekens stam och halva krona tydligt ska synas bakom loftgångshuset.

Vi föreslår en bebyggelse i ojämnt bränt tegel i brunröda jordfärger, och bidrar på så vis med ytterligare en kulör till den mustiga färgskalan i området. Tegel finns i den närmsta omgivningen i Västertorpskolan (gult tegel) och i bostadshusen i kv Benskyddet och Knäskyddet (rött tegel). Fasaderna har delats in i fält med markerade horisontaler och vertikaler i en sparsam detaljering och skulle kunna elementtillverkas. Skarvar skulle då kunna döljas i fasadens linjeringar. Parkering löses med en blandning av markparkering och garage.