Årstafältet etapp 5

Arkitekter
Magnus Pörner och
Fredrik Pettersson (ansvariga)
Andreas Sjöberg
Felicia David Reppen
Aleksandra Mihajlovic
Andrei Magureanu
Dena Moayed
Martin Kraft

Plats
Årstafältet, Årsta

Beställare
Åke Sundvall

Omfattning
187 lägenheter + 2 lokaler

Byggår/status
Detaljplaneskede

Gemensam sitplan av White

Via ett parallellt uppdrag ordnade vi tillsammans med Åke Sundvall en markanvisning i Årstafältets etapp 5  bv B. De fyra kvarteren A-D som fördelades samtidigt bildar front mot Årstafältet och Aktivitetsbryggan längs parkens östra sida och har andra förutsättningar än andra delar som omgärdar fältet. I etapp 1 står punkthus längs parkens norra sida, som möjliggör utblickar mot parken även från bakomliggande hus och kvarter. De står som par, där ungefär vartannat hus är högre (c:a 12 vån) och varvas med lägre hus i olika höjd.

Mot stadsdelstorget i parkens nordvästra spets (etapp 2) är bebyggelsen tät och hög på den nordöstra sidan av torget, men tät och låg på torgets östra sida. Det ger bättre sol eftermiddag/kväll på torget. Eftersom kvarter A-D i etapp 5 har ett liknande förhållande till Aktivitetsparken har vi tänkt på att inte bygga en jämnhög front mot parken. Fronten är uppdelad så att viss sol kan nå Aktivitetsbryggan, även när solen står riktigt lågt på kvällarna och gör att utblickar från kvarterens inre mot parken möjliggörs. Vidare har strävat mot en gestaltningsmässig koppling till etapp 1 som etapp 5 ligger mittemot, med höga hus mot parken och U-formade kvarter som öppnar sig mot parken.

 

För att kunna föreställa oss hur ett kvarter i parkens östra front skulle kunna gestaltas har vi börjat med att titta på helheten. Den valda strukturen för  kvarteret har vi format utifrån den variation av typ, höjd, form och innehåll som efterfrågas i kvalitetsprogrammet och som kopplar bebyggelsen till tidigare etapper. Vid kvartershörn står ibland husen vridna, så att platsbildningar uppstår med möjlighet till träd på kvartersmark. Insprängda radhus med förgårdsmark mot gata bidrar även de med grönska och variation. För att ge kvarteren i etapp 5 en egen karaktär föreslog vi i det parallella uppdraget ett fokus på lokalgatornas ”tak” i de öst-västliga gatorna i form av diagonalt vajerspänd gatubelysning.

”Taket” skulle framhäva skillnaden mellan lokalgatornas småskalighet och det stora öppna fältet. Vid mötet med fältet vidgas gaturummen till platsbildningar där verksamheter och sittmöjligheter ges plats. Kännetecknande för de öst-västliga gatorna är också att de leder vidare upp mot bebyggelsen i Östberga. Särskilt gäller det Skolstråket och Östbergastråket. Det senare leder upp till centrala Östberga och gestaltas tydligt som stråk genom markbeläggning och gestaltning.  I den nord-sydliga gatan väster om kvarteret sker allt på fotgängarnas villkor, vilket är bra eftersom dessa gator också utgör vägen till skolan.

Årstafältet, etapp 5 – Åke Sundvall (akesundvall.se)